Hàm LN trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm LN trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác.

Miêu tả

Hàm LN giúp trả về logarit tự nhiên của 1 số.

Logarit tự nhiên dựa trên hằng số e là 2.71828182845904

Cách dùng / cấu trúc

LN( <Số> )

Tham số

<Số> : Số muốn tìm logarit tự nhiên

Giá trị trả về

Là một số có phần thập phân

Chú ý

Hàm LN là hàm nghịch đảo của hàm EXP

Ví dụ

ham-LN-trong-power-bi-dax-1

Trong hình trên, ta thấy:

  • Logarit của số 2 là 0.693147180559945
  • Với số 15 có logarit là 2.70805020110221

Tham khảo

Ngoài ra Power BI còn có các hàm khác trong nhóm hàm toán học như:

  • Hàm DIVIDE : hàm thực hiện phép chia
  • Hàm GCD : hàm tìm ước số chung lớn nhất
  • Hàm LCM: hàm tìm bội số chung nhỏ nhất

Khóa học mới xuất bản