Hàm GCD trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm GCD trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác.

Miêu tả

Hàm GCD giúp tìm ra ước số chung lớn nhất của 2 số nguyên.

Cách dùng / cấu trúc

GCD( <Sốthứ 1>, <Số thứ 2>)

Tham số

<Số thứ 1>, <Số thứ 2> là các số nguyên cần tìm ước số chung.

Giá trị trả về

Là một số nguyên. Số ngày là ước số chung lớn nhất tìm được của các số.

Chú ý

Nếu bất kỳ số nào không phải là dữ liệu số thì hàm trả về lỗi #VALUE!

Nếu bất kỳ số nào nhỏ hơn 0 thì hàm trả về lỗi #NUM!

Ví dụ

Tìm ước số chung lớn nhất của các số trong cột Number 1 và Number 2 của bảng MyDatabase

ham-GCD-trong-power-bi-dax-1

Trong hình trên, ta thấy hàm GCD trả về các kết quả:

  • Ước chung lớn nhất của số 5 với số 2 là số 1
  • Ước chung lớn nhất của 24 và 36 là 12 (Số 24 và 36 có ước chung là 3, 4 và 12)

Tham khảo

Một số hàm Power BI khác trong nhóm hàm toán học:

  • Hàm LCM : hàm tìm bội số chung nhỏ nhất của 2 số
  • Hàm EVEN : hàm làm tròn tới số nguyên là số chẵn gần nhất
  • Hàm CEILING: hàm làm tròn tới bội số gần nhất

Khóa học mới xuất bản