Hàm DEGREES trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm DEGREES trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác.

Miêu tả

Hàm DEGREES giúp chuyển góc trong radian thành độ.

Cách dùng / cấu trúc

DEGREES( <Góc> )

Tham số

<Góc> : là góc trong radian mà bạn muốn chuyển đổi

Giá trị trả về

Là góc độ (1 con số thể hiện số độ)

Ví dụ

Một số ví dụ về chuyển đổi góc với hàm DEGREES:

Ví dụ 1:

= DEGREES( 1.5 )

Kết quả thu được là 85.9436692696235 (gần 86 độ)

Ví dụ 2:

=DEGREES( 0.525 )

Kết quả thu được là 30 độ

Ví dụ 3:

=DEGREES( PI() )

Kết quả thu được là 180 (độ PI radian)

Tham khảo

Một số hàm khác trong nhóm hàm lượng giác:

  • Hàm SIN
  • Hàm COS
  • Hàm PI

Khóa học mới xuất bản