Hàm SQRT trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm SQRT trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác.

Miêu tả

Hàm SQRT giúp trả về kết quả là căn bậc 2 của 1 số.

Cách dùng / cấu trúc

SQRT( <Số cần tính> )

Tham số

<Số cần tính> : số hoặc cột chứa giá trị số, kết quả của 1 biểu thức dùng để tính căn bậc 2.

Giá trị trả về

Là số có thể chứa phần thập phân.

Chú ý

Nếu <Số cần tính> là số âm thì hàm SQRT sẽ trả về lỗi.

Ví dụ

Hàm SQRT cho kết quả như sau:

Trường hợp bất kỳ giá trị nào trong cột chứa <Số cần tính> là số âm, hàm SQRT sẽ báo lỗi:

Tham khảo

Một số hàm khác trong nhóm hàm toán học:

  • Hàm RANDBETWEEN: hàm lấy số ngẫu nhiên trong 1 khoảng xác định
  • Hàm GCD: hàm tìm ước số chung lớn nhất của 2 số
  • Hàm POWER: Hàm tìm lũy thừa của 1 số

Khóa học mới xuất bản