Hàm RANDBETWEEN trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm RANDBETWEEN trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác.

Miêu tả

Hàm RANDBETWEEN giúp trả về một số ngẫu nhiên trong phạm vi được chỉ định.

Cách dùng / cấu trúc

RANDBETWEEN( <Giới hạn dưới>, <Giới hạn trên> )

Tham số

<Giới hạn dưới> : số nhỏ nhất trong các số ngẫu nhiên có thể nhận được.

<Giới hạn trên> : số lớn nhất trong các số ngẫu nhiên có thể nhận được.

Giá trị trả về

Là số nguyên ngẫu nhiên trong phạm vi giới hạn.

Chú ý

Kết quả hàm RANDBETWEEN sẽ được tính toán lại khi:

  • Cập nhật lại dữ liệu nguồn.
  • Khi công thức chứa hàm RANDBETWEEN được chỉnh sửa, dẫn tới việc phải tính lại công thức.

Khi sử dụng các chức năng lọc, tham chiếu thì không xảy ra việc tính toán lại kết quả của hàm RANDBETWEEN.

Khi muốn tạo ra 1 số ngẫu nhiên có phần thập phân, có thể lấy kết quả của hàm RANDBETWEEN chia cho 10, 100, 1000…

Ví dụ

Xét kết quả của hàm RANDBETWEEN trong ví dụ sau:

Số giới hạn có thể là số có phần thập phân, nhưng kết quả của hàm RANDBETWEEN luôn là số nguyên.

Tham khảo

Một số hàm khác trong nhóm hàm toán học:

  • Hàm RAND : hàm tạo số ngẫu nhiên lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1
  • Hàm DIVIDE : Hàm thực hiện phép chia
  • Hàm MOD: hàm lấy phần dư của phép chia

Khóa học mới xuất bản