Hàm SIGN trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm SIGN trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác.

Miêu tả

Hàm SIGN giúp xác định dấu của 1 số (hay kết quả của 1 phép tính) là dấu dương, dấu âm hay bằng 0.

Cách dùng / cấu trúc

SIGN( <Số cần xét dấu> )

Tham số

<Số cần xét dấu> : số hoặc kết quả của 1 phép tính cần kiểm tra dấu.

Giá trị trả về

Là các giá trị tương ứng với dấu của kết quả nhận được:

  • Số 1 nếu là số dương (lớn hơn 0)
  • Số 0 nếu bằng 0
  • Số -1 nếu là số âm (nhỏ hơn 0)

Chú ý

<Số cần xét dấu> nếu không phải là dữ liệu dạng Số thì sẽ trả về lỗi.

Ví dụ

Hàm SIGN cho kết quả như sau:

Trường hợp bất kỳ nội dung nào không phải giá trị số, hàm SIGN sẽ báo lỗi:

Tham khảo

Một số hàm khác trong nhóm hàm toán học:

  • Hàm RANDBETWEEN: hàm lấy số ngẫu nhiên trong 1 khoảng xác định
  • Hàm ROUND: hàm làm tròn số tới chữ số được chỉ định
  • Hàm ABS: Hàm lấy giá trị tuyệt đối (kết quả luôn là số dương)

Khóa học mới xuất bản