Hàm ABS trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ABS trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác.

Miêu tả

Hàm ABS giúp trả về giá trị tuyệt đối của 1 số

Cách dùng / cấu trúc

ABS( <Số>)

Tham số

<Số> : là số muốn xét giá trị tuyệt đối. Có thể là 1 số cụ thể hoặc 1 cột chứa các giá trị là số.

Số có thể bao gồm số âm, số nguyên hoặc số có phần thập phân.

Giá trị trả về

Là 1 số luôn > 0 và có thể có cả phần thập phân.

Chú ý

Với số có phần thập phân sẽ trả về toàn bộ số bao gồm phần thập phân, chỉ chuyển đổi dấu (từ dấu âm sang dấu dương – nếu là số âm).

Có thể dùng khi lồng vào 1 hàm khác mà trong đó bắt buộc phải dùng số dương.

Ví dụ

Xét giá trị tuyệt đối của các số trong cột Number của bảng MyData:

  • Số 2.5 là số dương, giá trị tuyệt đối bằng chính nó là 2.5
  • Số -9.3 là số âm, giá trị tuyệt đối là số 9.3 (đổi dấu âm thành dương, không đổi giá trị)

Tham khảo

Một số hàm khác trong nhóm hàm toán học:

  • Hàm DIVIDE : Hàm thực hiện phép chia
  • Hàm EVEN : Hàm làm tròn số tới số nguyên là số chẵn gần nhất
  • Hàm FLOOR : Hàm làm tròn xuống 1 số tới bội sốgần nhất

Khóa học mới xuất bản