Hàm TRUNC trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm TRUNC trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác.

Miêu tả

Hàm TRUNC giúp cắt bỏ phần thập phân trong 1 số để trả về số nguyên. (TRUNC là viết tắt của từ Truncate, nghĩ là Cắt bỏ), Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong Power BI mà bận cần lưu ý

Cách dùng / cấu trúc

TRUNC( <Số> )

Tham số

<Số> : số cần loại bỏ phần thập phân

Giá trị trả về

Là số nguyên.

Chú ý

Hàm TRUNC không phải hàm làm tròn, mà là bỏ đi phần thập phân. Điều này giống với hàm làm tròn xuống ROUNDDOWN (khi tham số vị trí làm tròn = 0).

Kết quả của hàm TRUNC giống với hàm INT với số dương, nhưng khác với số âm.

Ví dụ

So sánh kết quả hàm TRUNC với hàm INT và hàm ROUNDDOWN

ham-TRUNC-dax-power-bi-1

  • Kết quả hàm TRUNC giống hàm ROUNDDOWN nhưng cú pháp viết gọn hơn
  • Kết quả hàm TRUNC giống với hàm INT khi số >0, nhưng với số <0 thì kết quả khác nhau

Tham khảo

Một số hàm khác trong nhóm hàm toán học:

  • Hàm ROUNDDOWN: hàm làm tròn xuống tới vị trí tham số được chỉ định
  • Hàm INT: hàm làm tròn số xuống tới số nguyên gần nhất
  • Hàm ROUND: Hàm làm tròn tới vị trí tham số được chỉ định

Khóa học mới xuất bản