Hàm DATESMTD trong Power BI DAX

Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm DATESMTD (Dates + Month-To-Date) trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian.

Miêu tả

Hàm DATESMTD giúp trả về giá trị thời gian nằm trong khoảng từ ngày đầu tháng tới ngày hiện đang xét.

Cách dùng / cấu trúc

DATESMTD( <Cột chứa giá trị thời gian> )

Hàm có duy nhất 1 tham số

Tham số

<Cột chứa giá trị thời gian> : Cột cần tính. Cột này phải chứa các giá trị thời gian.

Giá trị trả về

Là cột chứa các giá trị thời gian (đủ ngày, tháng, năm) gồm các giá trị thỏa mãn điều kiện là từ ngày đầu tháng đến ngày đang xét.

Lưu ý

Cột làm mốc phải chứa dữ liệu là dạng ngày tháng (đủ ngày, tháng, năm).

Tại thời điểm hiện tại (ví dụ là ngày 24/07/2019) thì hàm sẽ cho kết quả là những ngày nằm trong khoảng từ ngày 01/07/2019 tới ngày 24/07/2019 (tính từ ngày đầu tháng tới ngày hiện tại của cùng tháng, cùng năm so với thời điểm xét)

Ví dụ

Công thức sau đây giúp tính tổng số lượng bán trong cột Sales Amount, với điều kiện là bán được trong khoảng thời gian từ ngày đầu tháng tới ngày đang xét:

Số lượng bán =CALCULATE( SUM( Sales[Sales Amount]), DATESMTD( Sales[Date] ) )

Trong đó:

 • Hàm CALCULATE giúp tính toán lại kết quả hàm SUM theo điều kiện là có thêm hàm DATESMTD
 • Hàm SUM giúp tính tổng trong cột Sales Amount

Tham khảo

Một số hàm tương tự làm việc với đối tượng thời gian khác:


Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •