Hàm DATESMTD trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm DATESMTD (Dates + Month-To-Date) trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian.

Miêu tả

Hàm DATESMTD giúp trả về giá trị thời gian nằm trong cùng 1 tháng so với ngày đang xét.

Cách dùng / cấu trúc

DATESMTD( <Cột chứa giá trị thời gian> )

Hàm có duy nhất 1 tham số

Tham số

<Cột chứa giá trị thời gian> : Cột cần tính. Cột này phải chứa các giá trị thời gian. Cột này phải chứa các giá trị thời gian (đủ ngày, tháng, năm)

Chú ý về ký hiệu cho dữ liệu kiểu Date trong Power BI như sau:

Giá trị trả về

Là cột chứa các giá trị thời gian (đủ ngày, tháng, năm) gồm các ngày trong cùng 1 tháng so với ngày đang xét.

Lưu ý

Hàm không dùng với mục đích trả về giá trị kết quả trực tiếp, mà thường dùng để tính toán với điều kiện tính toán theo từng tháng. Hàm thường dùng để lồng bên trong hàm CALCULATE với vai trò là điều kiện tính toán lại.

Ví dụ

Công thức sau đây giúp tính tổng số lượng bán trong cột Sales Amount, với điều kiện là tổng số bán được trong từng tháng:

Số lượng bán theo tháng =CALCULATE( SUM( Sales[Sales Amount]), DATESMTD( Sales[Date] ) )

Trong đó:

  • Hàm SUM giúp tính tổng trong cột Sales Amount.
  • Hàm CALCULATE giúp tính toán lại kết quả hàm SUM theo điều kiện là có thêm hàm DATESMTD để tính lại hàm SUM theo từng tháng

Tham khảo

Một số hàm tương tự làm việc với đối tượng thời gian khác:


Khóa học mới xuất bản