(VBA)Tự động định dạng các tài khoản kế toán trong danh mục hệ thống TK trên Excel

Từ bài viết https://blog.hocexcel.online/tu-dong-dinh-dang-cac-tai-khoan-ke-toan-trong-danh-muc-thong-tk-tren-excel.html của Dương Quân Tôi xin giới thiệu một phương pháp khác dùng VBA như sau :

Bây giờ ta sẽ định dạng nó theo quy luật như sau  :

  • Nếu là tài khoản cấp 1 (Có 3 ký tự) thì cả hàng đó chữ đậm. các cột số [Số tài khoản] và [cấp ] được căn lề bên trái
  • Nếu là tài khoản cấp 2 (Có 4 ký tự) thì cả hàng đó chữ thường. các cột số [Số tài khoản] và [cấp ] được căn lề vào giữa
  • Nếu là tài khoản cấp 3 (Có 5 ký tự) thì cả hàng đó chữ nghiêm. các cột số [Số tài khoản] và [cấp ] được căn lề bên phải

Ta sử dụng module sau :

Sub DingDang()
Dim Cls As Range, Nguon As Range
Set Nguon = Sheet2.Range(“A2:A” & Sheet2.Cells(Sheet2.Rows.Count, “A”).End(xlUp).Row)
For Each Cls In Nguon
Select Case Cls(1, 3).Value
Case Is = 1
Cls.Resize(1, 3).Font.Bold = True
Union(Cls, Cls(1, 3)).HorizontalAlignment = xlLeft
Case Is = 2
Union(Cls, Cls(1, 3)).HorizontalAlignment = xlCenter
Case Is = 3
Cls.Resize(1, 3).Font.Italic = True
Union(Cls, Cls(1, 3)).HorizontalAlignment = xlRight
End Select
Next Cls
Set Cls = Nothing
End Sub

và đây là thành quả :

Chúc các bạn học tốt cùng HocExcelOnline

DuyTG