Kế toán :

Những lưu ý về Chứng từ kế toán

Mỗi ngày, một đơn vị tiếp nhận rất nhiều hoạt động kinh tế, tài chính. Mỗi nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh phải được ghi nhận, phản ánh và phải có căn cứ để chứng thực, ghi sổ và lưu …

Lợi ích áp dụng Lean Accounting

Theo Hệ thống sản xuất Toyota (Toyota Production System – TPS), vai trò của các nhà lãnh đạo trong tổ chức là yếu tố cơ bản của việc duy trì sự phát triển của Tư duy tinh gọn (Lean thinking). Nó thực …