vba :

Sửa lỗi Unrecognized Project Language trong VBA

Khi bạn mở cửa sổ làm việc VBA, nhưng không thể record được macro, cũng như không thể vào cửa sổ VB Editor. Bạn chọn Tools > References… thì xuất hiện thông báo sau: Unrecognized project language. Microsoft giải thích lỗi “Unrecognized …

(VBA) Tự động định dạng các tài khoản kế toán trong danh mục hệ thống TK trên Excel

Từ bài viết https://blog.hocexcel.online/tu-dong-dinh-dang-cac-tai-khoan-ke-toan-trong-danh-muc-thong-tk-tren-excel.html của Dương Quân Tôi xin giới thiệu một phương pháp khác dùng VBA như sau : Bây giờ ta sẽ định dạng nó theo quy luật như sau  : Nếu là tài khoản cấp 1 (Có 3 ký tự) thì cả hàng …