Cách viết ghi chú, comment trong VBA Macro

Trong bất cứ ngôn ngữ lập trình nào, comment hay ghi chú là một phần quan trọng để có thể giúp bạn làm rõ hơn những đoạn code sẽ làm gì, cách sử dụng các hàm ra sao. Nhất là khi bạn làm việc trong một team, mỗi người viết một phần của chương trình, thì comment hay ghi chú code là điều không thể thiếu.

Trong VBA cũng vậy, bạn có thể ghi chú code, comment code trong VBA bằng hai cách, những đoạn comment này khi code thực thi sẽ được bỏ qua.

Cách đầu tiên để bạn có thể ghi chú hay comment code trong VBA là sử dụng dấu nháy đơn ‘ ví dụ như sau

' Đây là một comment
' Comment này được viết bởi bạn
' Comment này sẽ được trình biên dịch VBA bỏ qua khi thực thi code

Ngoài cách thứ nhất này ra, một cách ít phổ biến hơn để bạn có thể viết được comment code trong ngôn ngữ lập trình VBA đó là thêm từ khóa REM vào đầu câu, ví dụ như sau:

REM Đây là một comment
REM Comment này được viết bởi bạn
REM Comment này sẽ được trình biên dịch VBA bỏ qua khi thực thi code

Hãy tham khảo các khóa học VBA từ Thanh

Tự động hóa Excel với lập trình VBA cho người mới bắt đầu


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản