fbpx

Kế toán thuế :

Công ty cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN Theo Luật doanh nghiệp68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ  ngày 01 tháng 07 năm 2015. Có quy định như sau Công ty cổ phần Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: …

Doanh nghiệp nhà nước

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Theo Luật doanh nghiệp68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ  ngày 01 tháng 07 năm 2015. Có quy định như sau Áp dụng quy định đối với doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp nhà …