Hàm LOG trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm LOG trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác.

Miêu tả

Hàm LOG giúp trả về logarit của 1 số dựa trên cơ số được chỉ định.

Cách dùng / cấu trúc

LOG( <Số>, [<Cơ số>] )

Tham số

<Số> : Số cần tìm Logarit

<Cơ số> : Không bắt buộc. Là tham số cơ sở để tính logarit (logarit cơ số mấy). Nếu bỏ qua tham số này thì sẽ mặc định là 10

Giá trị trả về

Là một số bao gồm cả phần thập phân.

Chú ý

Nếu giá trị trả về quá lớn không hiển thị hết được thì có thể trả về lỗi.

Hàm LOG10 cũng tương tự với hàm LOG với tham số mặc định là logarit cơ số 10

Ví dụ

Xét kết quả của hàm:

  • =LOG( 5, 10 ) trả về kết quả 0.698970004336019
  • =LOG( 5 ) cũng trả về kết quả 0.698970004336019

Ví dụ với logarit cơ số 2:

ham-log-trong-power-bi-dax-1

Tham khảo

Một số hàm khác trong nhóm hàm toán học được ứng dụng rộng rãi trong Power BI mà bạn sẽ gặp

  • Hàm LN : hàm tìm logarit tự nhiên của 1 số
  • Hàm GCD : hàm tìm ước số chung lớn nhất
  • Hàm FLOOR: hàm làm tròn xuống đến bội số gần nhất

Khóa học mới xuất bản