Hàm DATESINPERIOD trong Power BI DAX

Miêu tả

Hàm DATESINPERIOD giúp trả về những giá trị thời gian nằm trong 1 khoảng tính từ Ngày bắt đầu tới Ngày cách ngày bắt đầu 1 khoảng nhất định.

(DATES + IN PERIOD)

Cách dùng / cấu trúc

DATESINPERIOD( <Cột chứa ngày>, <Ngày làm mốc>, <Khoảng cách ngày>, <Đơn vị thời gian> )

Tham số

<Cột chứa ngày> : Cột chứa dữ liệu ngày cần tính toán

<Ngày làm mốc> : Giá trị ngày làm mốc để xác định thời gian.

<Khoảng cách ngày> : Số khoảng cách so với ngày làm mốc dựa theo đơn vị thời gian.

<Đơn vị thời gian> : Sử dụng các ký tự:

  • year (năm)
  • quarter (quý)
  • month (tháng)
  • day (ngày)

Giá trị trả về

Là cột chứa các giá trị thời gian (đủ ngày, tháng, năm). Dựa trên Ngày làm mốc và Thời điểm được chỉ định để xác định Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc.

Kết quả của hàm giống với hàm DATESBETWEEN

Lưu ý

Thời điểm được chỉ định = Ngày làm mốc + Khoảng cách ngày (tương ứng theo loại đơn vị thời gian)

Nếu khoảng cách ngày là số âm, thời điểm được chỉ định sẽ nhỏ hơn Ngày làm mốc (lùi về thời gian). Khi đó Ngày bắt đầu sẽ là ngày nhỏ hơn (thời điểm được chỉ định), Ngày kết thúc sẽ là ngày lớn hơn (ngày làm mốc).

Nếu khoảng cách ngày là số dương, thời điểm được chỉ định sẽ lớn hơn Ngày làm mốc (tăng về thời gian). Khi đó Ngày bắt đầu sẽ là ngày làm mốc, Ngày kết thúc sẽ là Thời điểm được chỉ định.

Cách xác định Thời điểm được chỉ định giống với hàm DATEADD

Ví dụ

Công thức sau đây giúp tính tổng số lượng bán được trong cột Sales Amount dựa theo điều kiện cột Date tính từ ngày 15/01/2019 tới thời điểm 3 tháng sau đó:

Số lượng bán =CALCULATE( SUM( Sales[Sales Amount]), DATESINPERIOD( Sales[Date], DATE(2019, 1, 15), 3, month) ) )

Trong đó:

  • Hàm DATE tạo ra các giá trị ngày được chỉ định dựa trên tham số Năm, Tháng, Ngày (Date(2019,1,15) có kết quả là ngày 15/01/2019)
  • Hàm DATESINPERIOD xác định khoảng ngày trong cột Date: từ ngày 15/01/2019, cách +3 tháng => tới ngày 15/04/2019
  • Hàm SUM tính tổng trong cột Sales Amount.
  • Để tính theo điều kiện thì kết hợp hàm SUM bên trong hàm CALCULATE để tính tổng số lượng bán từ ngày 15/01/2019 đến ngày 15/04/2019

Khóa học mới xuất bản