Đạo đức nghề kế toán – Phần 1 : Tính chính trực

Chào các bạn. Có những điều ngay từ khi mới học nghề kế toán đã được giảng dạy . Tuy nhiên theo thời gian, áp lực cơm áo gạo tiền khiến nhiều người quên mất. Vì thế mình viết lại loạt bài về đạo đức nghề nghiệp của kế toán.

Kế toán chính trực nghĩa là :

Phải thẳng thắn, trung thực trong tất cả các mối quan hệ chuyên môn và kinh doanh

Các nguyên tắc :

  • Nguyên tắc về tính chính trực yêu cầu tất cả kếtoán viên phải thẳng thắn và trung thực trong tất cả các mối quan hệ chuyên môn và kinh doanh. Tính chính trực cũng yêu cầu việc hành xử một cách công bằng và đáng tin cậy.
  • Kế toán viên không được để bị gắn tên với các báo cáo, tờ khai, thông báo hoặc các thông tin khác mà họ cho rằng các thông tin đó:
    • Có sai sót trọng yếu hoặc gây hiểu nhầm;
    • Được đưa ra một cách thiếu thận trọng; hoặc
    • Bỏ sót hoặc che đậy những thông tin cần thiết mà việc bỏ sót hoặc che đậy đó có thể dẫn tới việc thông tin bị hiểu nhầm.

Khi kế toán viên nhận thấy họ đang bị gắn tên với các thông tin này, họ phải tiến hành các bước cần thiết để chấm dứt việc bị gắn tên với các thông tin đó.

DuyTG HocExel.Online


Tác giả: TgDuy

· · ·

Khóa học mới xuất bản