Hàm xác định kiểu giá trị TYPE

Sử dụng hàm TYPE trong Excel nhằm trả về kiểu giá trị của một dữ liệu xác định trước. Giá trị trả về là dạng số tương ứng với kiểu dữ liệu đó. Ví dụ: Kiểu dữ liệu số (Number) thì hàm TYPE trả về số 1

Cú pháp: =TYPE(Value)

  • Value : Giá trị  bắt buộc phải có. Nó có thể là chuỗi văn bản, số, giá trị lô-gic, giá trị lỗi hay mảng,…
Giá trị Hàm TYPE 
Số 1
Văn bản 2
Giá trị lô-gic 4
Giá trị lỗi 16
Mảng 64

Lưu ý

  • Số:  Dữ liệu là kiểu Number.
  • Văn bản:  Dữ liệu là kiểu Text.
  • Giá trị Lô-gic: Dữ liệu là kiểu Logical (dạng TRUE hoặc FALSE)
  • Giá trị lỗi: Dữ liệu là kiểu Error (Lỗi)
  • Mảng: Dữ liệu là kiểu Array (mảng)

Xem thêm: Các hàm thông dụng trong Excel

Ví dụ

  • Hàm TYPE trả về các giá trị như bảng dưới đây.

 

Có thể bạn quan tâm


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản