Hướng dẫn sử dụng hàm CHOOSE trong Excel

Hàm CHOOSE là hàm được sử dụng trong Excel ở kha khá trường hợp. Nó rất được ứng dụng nhiều, trong đó có sự kết hợp với hàm tính tổng SUM. 

Hàm CHOOSE  giúp tìm kiếm 1 giá trị trong 1 chuỗi giá trị. Nó là 1 trong những hàm phổ biến được dùng nhiều trong quá trình tính toán và tìm kiếm trong Excel.

Cú pháp: =CHOOSE(index_num, value1, [value2]…).

Trong đó:

index_num: Vị trí của dữ liệu trả về. Giá trị index_num phải là số nguyên hoặc là kết quả của 1 công thức nhưng phải là giá trị nguyên. Giới hạn index_num trong khoảng từ 1 đến 29.  Nếu index_num =1 => Giá trị trả về là value 1, index_num =2 => giá trị trả về là value2

value1: Giá trị trả về thứ 1.

value2: Giá trị trả về thứ 2.

Các giá trị value nằm trong khoảng từ 1 đến 29.

Chú ý: Nếu giá trị index_num không phải là số nguyên hàm trả về giá trị lỗi #Value!

Các hàm thông dụng trong excel

Ví dụ

1/ Nhập: =CHOOSE(2;100;”Excel”;100) => Giá trị trả về là Excel

2/ Nhập: =CHOOSE(1;100;200;”Học Excel”) => Giá trị trả về là 100

Hàm CHOOSE kết hợp với hàm SUM

Dựa vào bảng số liệu, kết hợp hàm CHOOSE với hàm SUM để tính:

  • Công thức: =SUM(CHOOSE(2;C4:C9;E4:E9)), thu được tổng số tiền phải thanh toán:

  • Công thức: =SUM(CHOOSE(1;D4:D9;E4:E9)), thu được tổng sốlượng mặt hàng trong bảng:

Để có thể ứng dụng tốt Excel vào trong công việc, chúng ta không chỉ nắm vững được các hàm mà còn phải sử dụng tốt cả các công cụ của Excel. Những hàm nâng cao giúp áp dụng tốt vào công việc như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Những công cụ thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…

Toàn bộ những kiến thức này các bạn đều có thể học được trong khóa học 


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản