Hàm RELATEDTABLE trong Power BI DAX

Miêu tả

Hàm RELATEDTABLE giúp trả về giá trị tương ứng từ 1 bảng khác.

Hàm này hoạt động gần giống như hàm VLOOKUP hay INDEX+MATCH trong Excel. Mục đích là giúp bạn có thể sử dụng giá trị trên 1 bảng khác mà có liên quan tới đối tượng cần tính toán.

Cách dùng / cấu trúc

RELATEDTABLE( <Tên bảng> )

Tham số

<Tên bảng> : Tên của bảng dùng làm tham chiếu cho hàm.

Bảng này phải là bảng đã có sẵn, không phải bảng tạo ra bởi công thức.

Giá trị trả về

Là 1 bảng chứa các giá trị phù hợp (tương ứng) với giá trị mà bạn cần tính.

Kết quả giống hàm RELATED nhưng là nhiều cột và không dùng để tính trực tiếp được mà phải lồng trong 1 hàm tính toán khác.

Lưu ý

Phải thiết lập mối quan hệ (Relation Ship) giữa các bảng trước khi dùng hàm này thì mới có kết quả.

Hàm sẽ dựa trên mối quan hệ giữa các bảng để tìm giá trị tương ứng.

Hàm RELATEDTABLE giống với hàm CALCULATETABLE về cách sử dụng.

Ví dụ

Bạn có 1 bảng gồm đơn giá các mặt hàng (tên bảng là DanhMuc):

và 1 bảng thống kê số lượng bán được của từng mặt hàng (tên bảng là BanHang):

Để tính thành tiền bán được của từng mặt hàng, bạn có thể viết hàm như sau:

Total = BanHang[Qty] * SUMX( RELATED( DanhMuc ), DanhMuc[Cost] )

Trong đó:

  • 2 bảng DanhMuc và BanHang phải thiết lập mối quan hệ dựa trên cột Product
  • Hàm RELATEDTABLE tạo ra bảng gồm các giá trị trong bảng DanhMuc phù hợp với các giá trị có trong bảng BanHang.
  • Hàm SUMX sẽ tính tổng các đơn giá theo từng mặt hàng trong bảng tạo ra bởi hàm RELATEDTABLE (vì bảng này không có giá trị trùng nên kết quả sẽ chính là đơn giá từng mặt hàng)

Chú ý phân biệt cách dùng hàm RELATEDTABLE với hàm RELATED để tránh nhầm lẫn.


Khóa học mới xuất bản