Hàm CALCULATETABLE trong Power BI DAX

Miêu tả

Hàm CALCULATETABLE giúp tạo ra 1 bảng tính mới từ 1 bảng tính gốc trong đó đã được lọc theo những tiêu chí nhất định.

Cách dùng / cấu trúc

CALCULATETABLE( <bảng> , <bộ lọc 1>  , <bộ lọc 2> …)

Có thể viết theo nhiều điều kiện lọc khác nhau, mỗi điều kiện là 1 tham số bộ lọc nối tiếp nhau, ngăn cách bởi dấu phẩy

Tham số

<bảng> : bảng ban đầu muốn lọc

<bộ lọc> : điều kiện lọc các giá trị trong từng cột

Giá trị trả về

Là bảng tính mới chỉ bao gồm các giá trị thỏa mãn các điều kiện lọc.

Kết quả là dạng bảng, không phải 1 giá trị số. Bảng này có thể dùng kết hợp trong các hàm yêu cầu tham số là dạng Bảng.

Lưu ý

Sử dụng làm đối tượng Bảng hoặc Biểu thức tạo ra bảng để tính toán trong một số hàm: SUMX, MAXX, MINX, COUNTX, CALCULATE…

Ví dụ

Công thức sau đây tính tổng số tiền bán được trong cột Results của bảng Sales, theo điều kiện là năm ở cột Year là năm 2019

=SUMX( CALCULATETABLE( Sales[Results] , Sales[Year] = 2019)

SUM(Sales[Results]) là tổng các giá trị trong cột Results của bảng Sales

Sales[Year] = 2019 là tính theo điều kiện các giá trị trong cột Year của bảng Sales bằng 2019

(với điều kiện là giá trị Text thì phải đặt trong cặp dấu nháy kép, còn giá trị Number thì viết trực tiếp không cần đặt trong cặp dấu nháy kép)

Phân biệt với hàm CALCULATE:

  • Hàm CALCULATE thường dùng ngay sau dấu bằng, bên trong là 1 biểu thức tính: SUM, COUNT…
  • Hàm CALCULATETABLE thường dùng làm tham số cho 1 hàm tính toán yêu cầu tham số là 1 bảng: SUMX, COUNTX…

Khóa học mới xuất bản