Hàm DAY trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm DAY trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian.

Miêu tả

Hàm DAY giúp trả về giá trị số Ngày cụ thể trong 1 giá trị thời gian (có đủ Ngày, tháng, năm).

Cách dùng / cấu trúc

DAY( <Giá trị thời gian> )

Hàm có 1 tham sốduy nhất.

Hàm DAY trong Power BI giống với hàm DAY trong Excel.

Tham số

<Giá trị thời gian> : Giá trị thời gian cần xác định số ngày. Có thể là 1 ngày cụ thể hoặc 1 cột chứa giá trị thời gian.

Giá trị trả về

Là giá trị số ngày (giá trị dạng Number, không phải dạng Date) trong chuỗi giá trị thời gian.

Lưu ý

<Giá trị thời gian> phụ thuộc vào cách thiết lập ngày tháng trong Region>Date của máy tính (trong Control Pannel):

  • Nếu thiết lập là DD/MM/YYYY (hay D/M/YYYY) là Ngày trước, Tháng sau.
  • Nếu thiết lập là MM/DD/YYYY (hay M/D/YYYY) là Tháng trước, Ngày sau.

Nên xác định đúng cách biểu diễn giá trị thời gian trong dữ liệu để có kết quả đúng (tránh nhầm Ngày với Tháng).

Trường hợp giá trị thời gian bị sai, không nhận dạng được (số âm, số tháng lớn hơn 12) thì hàm không cho kết quả.

Hàm hoạt động cả trong trường hợp <Giá trị thời gian> ở dạng Text nhưng đại diện cho giá trị thời gian (không bắt buộc phải đúng loại dữ liệu thời gian).

Ví dụ

Xác định số ngày trong các ví dụ sau:

=DAY(“1-8-2019”) sẽ cho kết quả là  số 1 (ngày 1) (ở thiết lập Region>Date là DD/MM/YYYY).

=DAY(“9-12-2018”) sẽ cho kết quả là số 12 (ở thiết lập Region>Date là MM/DD/YYYY).

=DAY( TODAY() ) sẽ cho kết quả là số ngày của thời gian hiện tại.

=DAY( Sales[Date] ) sẽ cho kết quả là Số ngày tương ứng với các ngày trong cột Date của bảng Sales.

Tham khảo

Một số hàm tương tự làm việc với đối tượng thời gian khác:

  • Tạo ra 1 giá trị thời gian từ các tham số năm, tháng, ngày đã biết trước: Hàm DATE
  • Tính khoảng cách thời gian giữa 2 thời điểm: Hàm DATEDIFF
  • Chuyển đổi giá trị ngày dạng Text về đúng dạng thời gian: Hàm DATEVALUE

Khóa học mới xuất bản