Hàm UNICODE trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm UNICODE trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với dữ liệu kiểu Text.

Miêu tả

Hàm UNICODE trả về giá trị số Code của ký tự đầu tiên trong chuỗi ký tự text được xét đến. Mã trả về sẽ tương ứng với ký tự text được tạo ra bởi máy tính. Đối với máy tính sử dụng hệ điều hành Windows, bộ ký tự ANSI sẽ được sử dụng.

Cách dùng / cấu trúc

Hàm UNICODE có cấu trúc như sau:

UNICODE(<Ký tự text>)

Tham số

Hàm có 1 tham số là <Ký tự text>. Đây sẽ là đoạn text mà bạn muốn kiểm tra mã Code.

Giá trị trả về

Là giá trị số tương ứng mã code cho ký tự đầu tiên trong đoạn Ký tự text.

Chú ý

Trong một số nội dung được lấy từ nhiều nguồn khác nhau, có thể xuất hiện những ký tự đặc biệt mà bạn không rõ cách viết ra ký tự đó thế nào. Khi muốn làm việc với những ký tự này thì bạn cần sử dụng thông qua mã Code của nó.

Ví dụ

Kiểm tra mã code của những ký tự trong cột Column1

ham-unicode-trong-power-bi-dax-1

Trong đó:

  • Ký tự chữ R viết hoa có giá trị mã code là 82
  • Ký tự @ có giá trị mã code là 64
  • Ký tự dấu gạch dưới _ có giá trị mã code là 95

Tham khảo

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm nhiều bài viết về các hàm tương tự trong Power BI làm việc với đối tượng thời gian khác:

  • Hàm EXACT: hàm kiểm tra xem 2 đoạn text có giống nhau hay không
  • Hàm CONCATENATE: hàm nối dữ liệu trong các cột vào 1 cột

Khóa học mới xuất bản