Hàm REPLACE trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm REPLACE  trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với dữ liệu kiểu Text.

Miêu tả

Hàm REPLACE giúp thay thế một phần ký tự trong chuỗi gốc thành một phần ký tự mới (Hàm thay thế văn bản dựa vào vị trí ký tự)

Cách dùng / cấu trúc

Hàm REPLACE có cấu trúc như sau:

REPLACE( <Chuỗi ký tự gốc>, <Vị trí ký tự bắt đầu>, <Số ký tự cần thay thế>, <Chuỗi ký tự được thay vào> )

Tham số

Hàm có 4 tham số là;

<Chuỗi ký tự gốc> : Chuỗi ký tự mà bạn muốn thay thế nội dung bên trong. Trả lời cho câu hỏi: Lấy ở đâu?

<Vị trí ký tự bắt đầu> : là 1 con số đại diện cho vị trí ký tự bắt đầu của phần ký tự cần thay thế (nằm trong <Chuỗi ký tự gốc>). Trả lời cho câu hỏi: Lấy từ vị trí nào?

<Số ký tự cần lấy> : là độ dài phần ký tự cần lấy để thay thế. Trả lời cho câu hỏi Lấy bao nhiêu ký tự?

<Chuỗi ký tự được thay vào> : là nội dung phần chuỗi ký tự mới thay thế. Trả lời cho câu hỏi Thay bằng gì?

Giá trị trả về

Là chuỗi ký tự mới, trong đó phần chuỗi cần thay thế (xác định bởi <vị trí ký tự bắt đầu> và <số ký tự cần lấy>) đã được thay bằng chuỗi ký tự mới được thay vào.

Dữ liệu ở dạng Text (dù có thể chứa toàn bộ là các con số nhưng vẫn ở kiểu dữ liệu Text)

Chú ý

<Vị trí ký tự bắt đầu> phải là số nguyên và lớn hơn 0, không vượt quá tổng số ký tự trong <Chuỗi ký tự gốc>.

Nếu <Số ký tự cần lấy> vượt quá độ lớn của số ký tự còn lại trong <Chuỗi ký tự gốc> thì chỉ lấy tối đa đến hết phần còn lại của <chuỗi ký tự gốc>.

Nếu <Số ký tự cần lấy> bằng rỗng hoặc tham chiếu tới 1 biểu thức tính có kết quả rỗng, thì <Chuỗi ký tự được thay vào> sẽ được thêm vào ngay tại <Vị trí ký tự bắt đầu> mà không thay thế bất kỳ ký tự nào trong chuỗi gốc.

Hàm REPLACE có tác dụng giống với hàm SUBSTITUTE, nhưng mục đích sử dụng khác nhau:

  • Hàm REPLACE thay thế đoạn text dựa vào vị trí bắt đầu và độ lớn số ký tự (không cần nội dung cụ thể mà dựa vào vị trí)
  • Hàm SUBSTITUTE thay thế đoạn text dựa vào nội dung đoạn text cần thay thế (phụ thuộc nội dung, không quan trọng vị trí)

Ví dụ

Sử dụng hàm REPLACE thay thế tên viết tắt trong cột Địa chỉ thành tên viết đủ trong cột Quận để có địa chỉ mới là nội dung viết đầy đủ:

ham-replace-trong-power-bi-dax-1

= REPLACE( MyTable[Địa chỉ], FIND(“,”, MyTable[Địa chỉ])+2, 2, MyTable[Quận] )

Trong đó:
  • Vị trí ký tự gốc có nội dung cần thay thế là cột Địa chỉ.
  • Hàm FIND(“,”, MyTable[Địa chỉ]) để tìm vị trí dấu phẩy đầu tiên, là dấu ngăn cách phần số nhà tên đường với Quận/Huyện
  • FIND(“,”, MyTable[Địa chỉ])+2 vì tại vị trí dấu phẩy có dùng thêm dấu cách, do đó cần tiến thêm 2 ký tự (gồm ký tự dấu phẩy và dấu cách) thì mới đến ký tự bắt đầu của tên Quận/Huyện trong địa chỉ.
  • Số ký tự cần thay thế là 2
  • Nội dung thay thế ở cột Quận

Tham khảo

Một số hàm tương tự bạn sẽ gặp khi làm việc trong Power BI mà bạn có thể tham khảo:

  • Hàm SUBTITUTE: hàm thay thế đoạn text cụ thể theo nội dung đoạn text.
  • Hàm FIND: hàm tìm kiếm theo chuỗi văn bản
  • Hàm CONCATENATE: hàm nối nhiều ký tự text thành 1 chuỗi

Khóa học mới xuất bản