Hàm LOWER trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm LOWER trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với dữ liệu kiểu Text.

Miêu tả

Hàm LOWER giúp chuyển toàn bộ các ký tự text về dạng chữ thường.

Cách dùng / cấu trúc

Hàm có cấu trúc như sau:

LOWER( <Chuỗi ký tự> )

Tham số

Hàm có 1 tham số là <Chuỗi ký tự> : Chuỗi ký tự mà bạn muốn chuyển về dạng viết thường. Đó có thể là 1 chuỗi ký tự cụ thể (đặt trong cặp dấu nháy kép) hoặc 1 cột chứa nội dung.

Giá trị trả về

Là đoạn text chỉ có các ký tự viết thường.

Chú ý

Ký tự không phải là chữ cái thì sẽ không bị ảnh hưởng.

Ví dụ

Sử dụng hàm LOWER để chuyển thông tin tên công ty trong cột [TenCty] về dạng viết thường:

ham-lower-trong-power-BI-1

= LOWER( MyTable[TenCty] )

Tham khảo

Một số hàm tương tự làm việc với đối tượng text khác trong Power BI mà bạn có thể gặp:

  • Hàm TRIM: hàm loại bỏ dấu cách thừa trong đoạn text.
  • Hàm PROPER: hàm chuyển ký tự text về dạng viết hoa chữ cái đầu của mỗi từ.
  • Hàm UPPER: hàm chuyển ký tự text về dạng viết in hoa.

Khóa học mới xuất bản