Hàm ISO.CEILING trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ISO.CEILING trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác.

Miêu tả

Hàm ISO.CEILING giúp làm tròn 1 số tới số nguyên gần nhất hoặc bội số có ý nghĩa gần nhất theo nguyên tắc làm tròn tới dương vô cực (làm tròn tới số có giá trị lớn hơn).

Cách dùng / cấu trúc

ISO.CEILING( <Số>, <Bội số gần nhất> )

Tham số

<Số> : là số muốn làm tròn. Có thể là 1 giá trị cụ thể hoặc 1 cột chứa các giá trị số.

<Bội số gần nhất> : bội số muốn làm tròn (số nguyên gần nhất mà chia hết cho giá trị này)

Giá trị trả về

Là số đã được làm tròn:

  • Nếu số muốn làm tròn là số dương thì sẽ làm tròn lên tới <bội số gần nhất> được chỉ định.
  • Nếu số muốn làm tròn là số âm thì sẽ làm tròn lên tới <bội số gần nhất> được chỉ định.

Chú ý

Trong DAX có 2 hàm CEILING gồm:

  • Hàm CEILING : không được viết <Bội số gần nhất> dưới dạng số âm
  • Hàm ISO.CEILING : có thể viết <Bội số gần nhất> dưới dạng số âm

Ví dụ

Làm tròn các số trong cột Number của bảng MyData với hàm CEILING:

Làm tròn với bội số = -1

= ISO.CEILING( MyData[Number], -1 )

  • Các số nguyên sẽ không làm tròn (số 4 được giữ nguyên)
  • Số dương sẽ làm tròn lên (4.6 làm tròn lên 5)
  • Số âm sẽ làm tròn lên ( -5.8 làm tròn lên -5)

Kết quả hàm ISO.CEILING giống với hàm CEILING, nhưng khi viết <Bội số làm tròn> có thể viết cả dưới dạng số âm.

Khi viết hàm CEILING với <Bội số làm tròn> là số âm sẽ có lỗi:

Tham khảo

Một số hàm khác trong nhóm hàm toán học:


Khóa học mới xuất bản