Hàm FORMAT trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm FORMAT trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với dữ liệu kiểu Text.

Miêu tả

Hàm FORMAT giúp chuyển đổi 1 giá trị (Số hoặc ngày) về dạng text có kèm theo cách định dạng cho giá trị đó.

Cách dùng / cấu trúc

Hàm FORMAT có cấu trúc như sau:

FORMAT( <value>,  <format_string> )

Tham số

Hàm có 2 tham số bắt buộc là:

  • <value> : Giá trị hoặc biểu thức tính trả về 1 giá trị.
  • <format_string> : chuỗi ký tự đại diện cho kiểu định dạng

Giá trị trả về

Là chuỗi ký tự (kiểu text) mà được trình bày dưới định dạng được quy định bởi <format_string>

Chú ý

Nếu giá trị tại tham số <value>  là BLANK() thì hàm FORMAT trả về 1 chuỗi rỗng.

Nếu tham số <format_string> là BLANK() thì giá trị sẽ được định dạng dưới dạng tổng quát (dạng General) cho dữ liệu Number hoặc Date

Ví dụ

Sử dụng hàm FORMAT để định dạng lại dữ liệu trong cột Number về dạng số có dấu ngăn cách phần nghìn, không có phần thập phân:

ham-format-trong-power-bi-1

= FORMAT( ‘Table'[Number], “#,##0” )

Chuỗi <format_string> được đặt trong cặp dấu nháy kép.

Kết quả là dữ liệu ở kiểu text nhưng được trình bày theo định dạng kiểu số.

Tham khảo

Trong Power BI còn có một số hàm tương tự làm việc với đối tượng text khác:

  • Hàm FIXED: hàm làm tròn số và chuyển dữ liệu về dạng Text
  • Hàm EXACT: hàm so sánh 2 chuỗi ký tự có giống nhau hay không

Khóa học mới xuất bản