Hàm VALUES trong Power BI DAX

Miêu tả

Hàm VALUES giúp trả về 1 cột (bảng chỉ có 1 cột) chỉ bao gồm các giá trị không trùng (giá trị duy nhất) từ 1 cột ban đầu được chỉ định.

Cách dùng / cấu trúc

VALUES( <Tên bảng – hoặc – Tên cột> )

Tham số

<Tên bảng – hoặc – Tên cột> : Tên của bảng hoặc cột mà bạn muốn lấy giá trị duy nhất.

Giá trị trả về

Là 1 cột chứa các giá trị không trùng lặp (giá trị duy nhất).

Lưu ý

Hàm VALUES không lọc trực tiếp vào bảng hay cột bị tác động, mà nó sao chép ra 1 bảng (cột) riêng, sau đó lọc bỏ các giá trị trùng lặp trên bảng mới được sao chép đó, kết quả còn lại là các giá trị không trùng là kết quả của hàm.

Hàm VALUES được dùng với mục đích làm trung gian, thường lồng vào trong công thức khác để đếm các giá trị không trùng trong 1 danh sách, hay tính tổng theo từng giá trị không trùng trong 1 danh sách.

Khi sử dụng hàm VALUES trong trường hợp có áp dụng bộ lọc khác, các giá trị duy nhất trả về sẽ bị ảnh hưởng bởi bộ lọc đang được áp dụng (tức là có thể thay đổi kết quả khi bạn đổi điều kiện lọc).

Hàm VALUES khác hàm DISTINCT ở chỗ hàm VALUES không lọc trực tiếp trong cột mà lọc trên cột được sao chép, nhân bản từ cột gốc (Duplicate), còn hàm DISTINCT lọc trực tiếp trong cột

Ví dụ

Bạn có 1 bảng thống kê số lượng bán được của từng mặt hàng (tên bảng là BanHang):

Để đếm xem trong cột Product có bao nhiêu mặt hàng, bạn có thể dùng hàm như sau:

CountProduct = COUNTROWS( VALUES( BanHang[Product] ))

Trong đó:

  • Hàm VALUES trả về kết quả là tên của những mặt hàng không trùng lặp (chỉ xuất hiện 1 lần) trong cột Product
  • Hàm COUNTROWS sẽ đếm ra kết quả số sản phẩm không trùng dựa trên danh sách tạo ra bởi hàm VALUES

Khóa học mới xuất bản