Hàm DISTINCT trong Power BI DAX

Miêu tả

Hàm DISTINCT giúp tạo ra 1 danh sách các giá trị không trùng lặp (giá trị duy nhất) 1 cột.

(loại bỏ các giá trị trùng lặp, chỉ giữ lại các giá trị duy nhất)

Cách dùng / cấu trúc

DISTINCT( <cột> )

Tham số

<cột> :cột muốn lọc các giá trị không trùng (giá trị duy nhất)

Giá trị trả về

Là cột chứa các giá trị không trùng lặp.

Lưu ý

Hàm DISTINCT bị ảnh hưởng bởi các bộ lọc đang áp dụng. Khi áp dụng các bộ lọc (như Slicer) có thể làm kết quả hàm DISTINCT thay đổi.

Ví dụ

Công thức sau đây đếm xem có bao nhiêu nhân viên có ID trong cột SalesID của bảng Sales, trong đó chỉ đếm những ID không trùng lặp (nếu 1 ID xuất hiện nhiều lần thì chỉ tính là 1)

=COUNTROWS( DISTINCT( Sales[SalesID] ))

Trong đó:

  • Hàm DISTINCT lọc trong cột SalesID những giá trị không trùng lặp
  • Hàm COUNTROWS để đếm số dòng còn lại trong danh sách không trùng lặp được tạo ra bởi hàm DISTINCT

Khóa học mới xuất bản