Hàm LEFT trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm LEFT trong Power BIĐây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với dữ liệu kiểu Text.

Miêu tả

Hàm LEFT giúp lấy phần ký tự bên trái trong 1 chuỗi ký tự.

Cách dùng / cấu trúc

Hàm LEFT có cấu trúc như sau:

LEFT( <Chuỗi ký tự gốc>,  <Số ký tự cần lấy> )

Tham số

Hàm có 2 tham số là:

  • <Chuỗi ký tự gốc> : Chuỗi ký tự gốc mà bạn muốn tách ký tự. Đó có thể là 1 chuỗi ký tự cụ thể hoặc 1 cột chứa dữ liệu text
  • <Số ký tự cần lấy> : Số lượng ký tự nằm phía bên trái mà bạn muốn lấy. Tham số này không bắt buộc, nếu không nhập thì sẽ mặc định là 1 ký tự.

Giá trị trả về

Là chuỗi ký tự text nằm phía bên trái của <chuỗi ký tự gốc>, có số ký tự bằng với <Số ký tự cần lấy>.

Dữ liệu ở dạng Text (dù có thể chứa toàn bộ là các con số nhưng vẫn ở kiểu dữ liệu Text)

Chú ý

Nếu <Số ký tự cần lấy> lớn hơn tổng số ký tự của <chuỗi ký tự gốc> thì sẽ chỉ lấy tối đa là tổng số ký tự của <chuỗi ký tự gốc> (tức là lấy toàn bộ số ký tự gốc)

Ví dụ

Sử dụng hàm LEFT để lấy dữ liệu tên tháng viết tắt, theo 3 ký tự bên trái:

ham-left-trong-power-BI-1

= LEFT( ‘Table'[Month], 3 )

Tham khảo

Một số hàm trong Power BI  tương tự làm việc với đối tượng text khác:

  • Hàm MID: hàm lấy phần ký tự nằm giữa trong đoạn text
  • Hàm RIGHT: hàm lấy phần ký tự nằm bên phải trong đoạn text

Khóa học mới xuất bản