Hàm KEEPFILTERS trong Power BI DAX

Miêu tả

Hàm KEEPFILTERS giúp thay đổi cách hiển thị kết quả trong hàm CALCULATE (hoặc hàm CALCULATEABLE) chỉ hiển thị kết quả với giá trị được lọc trong hàm.

Cách dùng / cấu trúc

KEEPFILTERS( <Biểu thức tính> )

Tham số

<biểu thức tính> : biểu thức thể hiện điều kiện lọc trong hàm CALCULATE

Giá trị trả về

Hàm KEEPFILTERS không tự trả về kết quả gì mà chỉ thay đổi phương thức hoạt động của hàm CALCULATE (hoặc hàm CALCULATEABLE)

Ví dụ

So sánh kết quả trả về khi sử dụng hàm CALCULATE với 2 cách::

FILTER = CALCULATE( [Total Sales], Sales[Product Color] = “Red” )

KEEPFILTER = CALCULATE( [Total Sales], KEEPFILTERS( Sales[Product Color] = “Red” ))

Với sản phẩm có màu đỏ, tổng lượng bán là 9600.

Khi dùng hàm CALCULATE với điều kiện lọc là màu “Red” trong cột Product Color, tại mỗi dòng đều hiển thị giá trị 9600

Khi kết hợp KEEPFILTERS trong hàm CALCULATE, chỉ duy nhất tại dòng có tên mặt hàng là Red hiển thị kết quả.


Khóa học mới xuất bản