Hàm COUNTAX trong Power BI DAX

Miêu tả

Hàm COUNTAX dùng để đếm kết quả không phải là ô trống dựa trên 1 biểu thức trong 1 bảng.

Hoạt động giống hàm COUNTA, tuy nhiên nó được sử dụng để đếm các hàng không trống mà các hàng đó là kết quả tạo ra từ 1 biểu thức.

Cách dùng / cấu trúc

COUNTAX (<bảng>, <biểu thức toán>)

Tham số

<bảng> : Bảng muốn đếm số ô không trống

<biểu thức toán> : biểu thức tính cho mỗi hàng của bảng.

Giá trị trả về

Là số nguyên.

Lưu ý

Hàm COUNTAX đếm các ô chứa bất kỳ loại thông tin nào (giá trị số, ngày tháng, text, logic, biểu thức). Trong trường hợp ô có chứa biểu thức tính, nhưng kết quả của biểu thức là rỗng thì ô đó vẫn được tính là không phải ô trống (ô trống là ô không có giá trị gì).

Khi tìm trong biểu thức toán không có hàng nào để tổng hợp, hàm trả về kết quả là (Blank).

Khi biểu thức tính có hàng nhưng không có giá trị nào thỏa mãn, hàm trả về kết quả là số 0.

Ví dụ

Công thức sau đây đếm số ô có thông tin ngày bán trong cột Purchase Date của bảng Sales:

COUNTAX(Sales, Sales[Purchase Date])
Công thức sau đây đếm số đơn hàng có số lượng bán trong cột Quantity của bảng Sales lớn hơn 1:
(lọc bảng Sales theo cột Quantity những đơn hàng có số lượng lớn hơn 1 và đếm theo Order ID)
COUNTAX( FILTER(Sales, Sales[Quantity] > 1) , Sales[Order ID])

Khóa học mới xuất bản