Hàm COUNTA (DAX) trong Power Query

Miêu tả

Hàm COUNTA đếm số ô chứa giá trị không rỗng trong 1 cột. Các giá trị không rỗng có thể thuộc kiểu:

  1. Kiểu số (Numbers)
  2. Kiểu ngày tháng (Dates)
  3. Kiểu chữ, kí tự (Strings / text)
  4. Kiểu Logic (Boolean)

Cách dùng / cấu trúc

COUNTA (<Cột cần đếm>)

Tham số

<cột cần đếm>: Tham chiếu tới cột cần đếm (Không phải tên cột trong dấu ngoặc kép!)

Giá trị trả về

Giá trị trả về của hàm COUNTA là 1 số nguyên (Whole number)

Ví dụ

Công thức DAX sau đây đếm số địa chỉ trong bảng Customer

=COUNTA( Customer[Address] )

 


Khóa học mới xuất bản