Hàm COUNT (DAX) trong Power BI

Miêu tả

Hàm COUNT (DAX) trong Power BI đếm số ô trong cột không chứa giá trị rỗng

Cách dùng / cấu trúc

COUNT (<Cột cần đếm>)

Tham số

<cột cần đếm>: Tham chiếu tới cột cần đếm (Không phải tên cột trong dấu ngoặc kép!)

Giá trị trả về

Giá trị trả về của hàm COUNT là 1 số nguyên (Whole number)

 Lưu ý

Hàm COUNT sẽ đếm các ô trong 1 cột lưu các kiểu giá trị sau đây:

  1. Kiểu số (Numbers)
  2. Kiểu ngày tháng (Dates)
  3. Kiểu chữ, kí tự (Strings / text)

Khi hàm COUNT không tìm thấy giá trị để đếm, hàm sẽ trả về giá trị blank

Giá trị BLANK sẽ bị hàm COUNT bỏ qua. Hàm COUNT không hỗ trợ đếm giá trị TRUE/FALSE (Kiểu logic / Kiểu Boolean)

Nếu bạn muốn đếm giá trị TRUE/FALSE, hãy sử dụng hàm COUNTA (DAX) trong Power BI

Ví dụ

Đếm số khách hàng
COUNT ([CustomerID])

Khóa học mới xuất bản