Hàm BLANK trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm BLANK trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với dữ liệu kiểu Text.

Miêu tả

Hàm BLANK giúp trả về giá trị rỗng

Cách dùng / cấu trúc

BLANK()

Tham số

Hàm không có tham số

Giá trị trả về

Là giá trị rỗng.

Chú ý

Giá trị rỗng của hàm BLANK không tương đương với null (ô trống)

DAX sử dụng Blank cho cả 2 loại: null trong bảng dữ liệu và ô trống trong Excel

Giá trị Blank cũng gần tương đương với giá trị “” trong Excel (hai dấu nháy kép biểu diễn giá trị rỗng). Nhưng không phải trong mọi trường hợp đều giống nhau.

Hàm BLANK có thể dùng để tránh các lỗi, nếu lỗi sẽ trả về giá trị rỗng, thay vì hiển thị 1 nội dung cụ thể.

Ví dụ

Hàm dưới đây sử dụng hàm BLANK giúp tránh lỗi trong phép chia khi mẫu số bằng 0

Đơn giá =IF( [Số lượng] = 0, BLANK(), [Thành tiền]/[Số lượng])

Trong đó:

  • Để xác định đơn giá, lấy cột Thành tiền chia cho cột Số lượng
  • Trường hợp Số lượng = 0 sẽ có lỗi khi thực hiện phép chia, do đó dùng hàm IF biện luận, trường hợp Số lượng = 0 thì trả về giá trị BLANK

Tham khảo

Một số hàm tương tự trong Power BI làm việc với đối tượng thời gian khác:


Khóa học mới xuất bản