Hàm AVERAGEX (DAX) trong Power BI

Miêu tả

Tính trung bình dựa trên 1 biểu thức trong 1 bảng

Cấu trúc và cách dùng hàm AVERAGEX

AVERAGEX (<bảng>, <biểu thức toán>)

Tham số

<bảng>: bảng muốn tính giá trị trung bình

<biểu thức toán>: biểu thức toán áp dụng cho từng dòng trong bảng để tính giá trị trung bình

Giá trị trả về

Giá trị trả về kiểu số (Decimal number)

Chú ý

Quy luật tính toán đối với giá trị không phải là số của hàm AVERAGEX cũng tương tự như của hàm AVERAGE (DAX) trong Power BI. Bạn hãy click vào đường link để xem lại hàm AVERAGE này.

Ví dụ

Ví dụ hàm AVERAGEX trong Power BI
Ví dụ hàm AVERAGEX trong Power BI

Khóa học mới xuất bản