Hàm AVERAGEA (DAX) trong Power BI

Miêu tả

Hàm AVERAGEA trong ngôn ngữ DAX của Power BI tính toán giá trị trung bình trong 1 cột. Hàm AVERAGEA xử lý cả cột có dữ liệu text hoặc dữ liệu không phải là số (non-numeric values)

Cấu trúc hàm / Cách sử dụng

AVERAGEA (<cột cần tính giá trị trung bình>)

Tham số

<cột cần tính giá trị trung bình>: cột cần tính giá trị trung bình

Giá trị trả về

Kiểu số (Decimal Number)

Các lưu ý

Hàm AVERAGEA tính giá trị trung bình trong 1 cột, các giá trị không phải là số được hiểu theo quy luật sau đây

  1. Những giá trị tương đương với TRUE sẽ được hiểu có giá trị là 1
  2. Những giá trị tương đương với FALSE sẽ được hiểu có giá trị là 0 (Số 0, không phải chữ o)
  3. Những giá trị không phải là số (non-numeric) được hiểu có giá trị là 0 (Số 0)
  4. Những giá trị rỗng (“”) được hiểu có giá trị là 0 (Số 0)

Nếu bạn muốn tính trung bình của số và bỏ qua các giá trị không phải là số, bạn hãy sử dụng Hàm AVERAGE (DAX) trong Power BI

Ví dụ hàm AVERAGEA trong Power BI DAX

Với ví dụ sau đây, khi sử dụng hàm AVERAGEA cho cột Amount, thì kết quả sẽ là 22/5 = 4.4

Ví dụ về hàm AVERAGEA trong DAX
Ví dụ về hàm AVERAGEA trong DAX

 


Khóa học mới xuất bản