Hàm ADDCOLUMNS trong Power BI DAX

Miêu tả

Thêm calculated columns vào 1 bảng

Cấu trúc

ADDCOLUMNS (
      <bảng>, 
      <tên cột>, <biểu thức expression>, 
      [<tên cột>, <biểu thức expression>] …
)

Tham số

Số thứ tự Tham số
1 <bảng>

Bảng hoặc biểu thức DAX trả lại kết quả là bảng

2 <tên cột>

Tên cột muốn thêm trong dấu ngoặc kép

3 <biểu thức expression>

Biểu thức vô hướng (Scalar expression) sẽ được áp dụng cho từng dòng của bảng

Kiểu dữ liệu trả về

1 bảng với toàn bộ cột nguyên bản trong bảng tham số và những cột mới thêm vào

Ví dụ

Sales Example = ADDCOLUMNS( Sales, "Revenue", Sales[Quantity] * Sales[Price] )

Khóa học mới xuất bản