Net Income là gì? Hướng dẫn cách tính Net Income trên Excel

Net Income là chỉ tiêu Lợi nhuận ròng trên báo cáo tài chính (hay có cách gọi khác là Lãi ròng). Đây là khoản còn lại của Doanh thu sau khi đã trừ đi hết các khoản Thuế, Phí. Vậy cụ thể chỉ tiêu Net Income trên bảng báo cáo Kết quả kinh doanh được tính thế nào? Hãy cùng Học Excel Online tìm hiểu cách tính net income trên Excel trong bài viết này nhé.

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh trên Excel

Báo cáo kết quả kinh doanh gồm các chỉ tiêu như sau:

1. Tổng doanh thu – Total Revenue

Xác định bằng tổng số tiền thu được từ việc bán hàng, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp.

2. Giá vốn hàng bán – Cost of Goods Sold

Đây là phần chi phí cấu thành nên sản phẩm, tham gia trực tiếp vào quá trình tạo ra sản phẩm: chi phí sản xuất trực tiếp, chi phí mua hàng…

3. Doanh thu thuần – Gross profit

Doanh thu thuần = Tổng doanh thu – Giá vốn hàng bán

Đây là phần doanh thu còn lại sau khi trừ đi phần chi phí giá vốn. Phần này phản ánh chênh lệch giữa giá vốn với giá bán sản phẩm, dịch vụ.

4. Chi phí hoạt động – Operating Expenses

Chi phí hoạt động là toàn bộ các chi phí chung về hoạt động bán hàng, quản lý doanh nghiệp giúp doanh nghiệp hoạt động kinh doanh.

5. Chi phí khác – Interest Expenses

Là các chi phí khác của doanh nghiệp mà không liên quan tới các hoạt động bán hàng, quản lý doanh nghiệp.

Phần này có thể gồm Thu nhập khác và Chi phí khác. Nếu chỉ xét Chi phí khác thì có thể hiểu

  • Thu nhập khác = 0 hoặc;
  • Chi phí khác còn lại = Chi phí khác – Doanh thu khác ; tức là bù trừ phần doanh thu khác

6. Thuế – Taxes

Thuế được tính trên phần thu nhập còn lại của:

Doanh thu thuần (3) – Chi phí hoạt động (4) – Chi phí khác (5)

Thuế này là thuế thu nhập doanh nghiệp. Tùy theo quy định mà xác định tỷ lệ % số thuế phải nộp (thường là 20% hoặc 25%).

Ví dụ với 20% ta có:

Số thuế phải nộp = 20% * (Doanh thu thuần – Chi phí hoạt động – Chi phí khác)

Tham khảo: Thuế thu nhập doanh nghiệp tính như thế nào?

7. Lợi nhuận ròng – Net Income

Lợi nhuận ròng sẽ là số tiền còn lại của doanh thu thuần sau khi đã trừ đi các khoản chi phí, thuế.

= Tổng doanh thu – Giá vốn hàng bán – Chi phí hoạt động – Chi phí khác – Số thuế thu nhập phải nộp

= Doanh thu thuần – Chi phí hoạt động – Chi phí khác – Số thuế thu nhập phải nộp

Như vậy trong mẫu bảng báo cáo KQKD trong Excel ở trên, chúng ta có thể xác định các công thức như sau:

Như vậy chúng ta đã biết được ý nghĩa của chỉ tiêu NetIncome trên báo cáo kết quả kinh doanh rồi. Việc lập báo cáo kết quả kinh doanh trong Excel cũng không quá khó phải không nào, chỉ cần hiểu được ý nghĩa và cách tính của từng chỉ tiêu trên báo cáo là chúng ta hoàn toàn có thể tự tay lập ra được báo cáo này.

Các bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết sau:

Cách lập và trình bày báo cáo kết quả kinh doanh theo mẫu B02-DNN thông tư 133

Hướng dẫn cách lập các báo cáo tài chính dành cho người mới học kế toán