Thuế thu nhập doanh nghiệp tính như thế nào?

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách tính Thuế nhu nhập doanh nghiệp theo cả hai phương pháp trực tiếp và khấu trừ thuế

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong trường hợp kê khai theo phương pháp khấu trừ

  • Theo Thông tư Số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ tài chính (Sửa đổi, sửa đổi bổ sung Thông tư 78):
Thuế TNDN phải nộp = ( Thu nhập tính thuế Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có) ) x Thuế suất thuế TNDN

TRONG ĐÓ:

 Cách xác định thu nhập tính thuế TNDN:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế ( Thu nhập được miễn thuế  + Các khoả lỗ được kết chuyển )

1. Thu nhập chịu thuế:

– Là tổng các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác. Chi tiết xem tại đây: Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

 Cách xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

Thu nhập chịu thuế = ( Doanh thu Chi phí được trừ) ) + Các khoản thu nhập khác

Trong đó:

a. Cách xác định doanh thu để tính thuế TNDN:

– Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế: Là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà DN được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

– Nếu DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế: Là doanh thu không có thuế giá trị gia tăng.

– Nếu DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng: Là doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.

 b. Các khoản chi phí được trừ:

c. Các khoản thu nhập khác chịu thuế đã được quy định trong các khoản thu nhập chịu thuế, chi tiết các bạn xem ở phần trên: Thu nhập chịu thuế nhé.

2. Các khoản thu nhập được miễn:

Bạn tham khảo bài viết sau : https://blog.hocexcel.online/cac-khoan-thu-duoc-mien-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-nam-2018.html

3. Cách xác định các khoản lỗ:

Bạn tham khảo bài viết sau : https://blog.hocexcel.online/cach-xac-dinh-cac-khoan-lo-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-nam-2018.html

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 cho DN kê khai theo phương pháp trực tiếp

  • Những Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không phải là DN.
  • DN nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

=> Những đơn vị trên nếu có hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế TNDN mà xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ, cụ thể như sau:

  • Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.
  • Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.
  • Đổi với kinh doanh hàng hoá: 1%.
  • Đối với hoạt động khác: 2%.

Ví du: Công ty kế toán Hà Nội có phát sinh hoạt động cho thuê nhà, doanh thu cho thuê nhà một (01) năm là 100 triệu đồng, đơn vị không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động cho thuê nhà nêu trên do vậy đơn vị lựa chọn kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ như sau:

Số thuế TNDN phải nộp = 100.000.000 đồng X 5% = 5.000.000 đồng.

 Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Bạn tham khảo bài viết sau : https://blog.hocexcel.online/thue-suat-thu-nhap-doanh-nghiep-2018-la-bao-nhieu.html

Bài viết khá chi tiết về cách tính thuế Thu nhập doanh nghiệp

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG