Cách xác định các khoản lỗ thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2018

Căn cứ thông tư 78/2014 của Bộ Tài chính thì Cách xác định các khoản lỗ thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2018 như sau :

Cách xác định lỗ

– Khái niệm: Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.

– Ta có:

Thu nhập tính thuế = ((Doanh thu Các khoản chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác)) Thu nhập được miễn thuế Các khoản lỗ được kết chuyển

Như vậy:

+ Thu nhập tính thuế > 0: DN lãi: Nếu kỳ trước lỗ ta có thể chuyển số lỗ kỳ trước sang

+ Thu nhập tính thuế< 0: DN lỗ

Cách chuyển các khoản lỗ được kết chuyển

Điều kiện được chuyển lỗ:

Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế TNDN mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo.

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Thời gian chuyển lỗ:

Tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Phương pháp chuyển lỗ:

Chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm

Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý. Và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm

 Bù trừ, chuyển lỗ

Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính. Thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế TNDN, doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm. Và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên

Chuyển lỗ liên tục không quá 5 năm

Doanh nghiệp tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập theo nguyên tắc nêu trên. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này. (Không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang). Sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế thu nhập. Doanh nghiệp xác định số lỗ DN được chuyển khác với số lỗ do doanh nghiệp tự xác định. Thì số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra. Nhưng đảm bảo chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm. Kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định.

Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau

Định khoản kết chuyển lãi, lỗ đầu năm

  • Nếu TK 421.2 – năm trước có số dư bên Nợ: Năm trước doanh nghiệp Lỗ

Nợ TK 421.1: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước

Có TK 421.2: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay

  • Nếu TK 421.2 – năm trước có số dư bên Có: Năm trước doanh nghiệp Lãi

Nợ TK 421.2: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước

Có TK 421.1: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay

Kết luận

  • Nếu lãi thì chuyển lỗ, nếu lỗ thì không được chuyển lỗ từ kỳ trước sang. Không được chuyển số lỗ lớn hơn số lãi. Chỉ có thể là nhỏ hơn hoặc bằng tối đa với số lãi
  • Số lỗ được chuyển toàn bộ và liên tục của những năm tiếp theo. Không quá 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ
  • Số lỗ được chuyển giữa các quý với nhau và giữa các năm với nhau. (Không được chuyển từ quý sang năm, mà chỉ có thể từ năm trước sang quý của năm sau

Bài viết khá đầy đủ và chi tiết về cách xác định các khoản lỗ thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2018. Nếu bạn muốn tìm hiểu về khóa học kế toán thuế vui lòng click vào banner ở cuối bài viết nhé. Xin cảm ơn

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG