Hàm FILTERS trong Power BI DAX

Miêu tả

Hàm FILTERS giúp trả về các giá trị mà có thể sử dụng trực tiếp để lọc trong cột được chỉ định.

Cách dùng / cấu trúc

FILTERS( <Tên cột> )

Tham số

<Tên cột> : Cột cần xác định các giá trị có thể dùng để lọc

Cột này phải là 1 cột cụ thể có sẵn trong bảng, không phải cột tạo ra từ 1 biểu thức tính.

Giá trị trả về

Là các giá trị có thể sử dụng trực tiếp để lọc trong cột đó.

Ví dụ

Công thức sau đếm số lượng bộ lọc trực tiếp sử dụng trong cột Region của bảng Sales:

=COUNTROWS( FILTERS( Sales[Region] ))

Trong đó:

  • Hàm FILTERS để xác định số giá trị bộ lọc trực tiếp sử dụng trong cột Region
  • Hàm COUNTROWS đếm số dòng có trong vùng bảng tạo bởi hàm FILTERS

Khóa học mới xuất bản