Hàm COUNTX trong Power BI DAX

Miêu tả

Hàm COUNTX dùng để đếm số dòng có chứa giá trị là loại số (hoặc ngày tháng) trong 1 cột hoặc 1 biểu thức của 1 bảng.

Cách dùng / cấu trúc

COUNTX (<bảng>, <biểu thức tính>)

Tham số

<bảng> : tên của bảng có chứa dòng cần tính

<biểu thức tính>: biểu thức trả về kết quả là số hoặc ngày tháng

Giá trị trả về

Là số nguyên.

Lưu ý

Hàm COUNTX chỉ tính các giá trị số hoặc ngày tháng.

Các giá trị Text hoặc Logic sẽ không được tính.

Hàm trả về giá trị (Blank) nếu không đếm được giá trị nào.

Ví dụ

Công thức sau đây đếm số dòng có chứa giá trị ngày tháng trong cột của Purchase Date bảng Sales:

COUNTX( Sales, Sales[Purchase Date] )

Khóa học mới xuất bản