Hàm COUNTBLANK trong Power BI DAX

Miêu tả

Hàm COUNTBLANK dùng để đếm số ô trống trong 1 cột.

Cách dùng / cấu trúc

COUNTBLANK (<cột>)

Tham số

<cột> : cột cần đếm ô trống

Giá trị trả về

Là số nguyên (nếu cột có ô trống).

Nếu cột không có ô trống, giá trị trả về là (Blank).

Nếu cột có ô chứa giá trị là số 0 thì không đếm những ô này, vì ô chứa số 0 vẫn tính là có giá trị, không phải ô trống.

Ví dụ

Công thức sau đây đếm số ô trống trong cột Product ID trong bảng Sales:

COUNTBLANK( Sales[Product ID] )

Khóa học mới xuất bản