Hàm ALLNOBLANKROW trong Power BI DAX

Miêu tả

Hàm ALLNOBLANKROW trả về tất cả các giá trị trong 1 bảng hoặc 1 cột nhưng bỏ qua (loại bỏ) các dòng trống và bỏ qua các bộ lọc đang áp dụng trong bảng / cột đó .

Cách dùng / cấu trúc

ALLNOBLANKROW( <bảng> )

ALLNOBLANKROW( <cột> )

Có thể viết theo 1 trong 2 cách trên. Chỉ viết cho Bảng hoặc 1 Cột trong bảng.

Tham số

<bảng> : bảng muốn bỏ bộ lọc và dòng trống

<cột> : cột trong bảng muốn bỏ bộ lọc và dòng trống

Giá trị trả về

Là bảng (hoặc cột) đã xóa bỏ các bộ lọc và không còn dòng trống.

Lưu ý

Các giá trị dùng trong hàm ALLNOBLANKROW phải là các bảng hoặc cột được xác định cụ thể đã có sẵn, không phải là 1 biểu thức tính.

Hàm ALLNOBLANKROW không xét các hàng thực sự trống trong bảng / cột, mà chỉ xử lý các hàng trống được tạo ra trong mối quan hệ giữa các bảng

Ví dụ

Công thức sau đây đếm các dòng trong cột Item, bỏ qua các bộ lọc đang được áp dụng và bỏ qua các giá trị ô trống (blank)

=COUNTROWS( ALLNOBLANKROW( Item ))

Trước tiên bỏ lọc và bỏ các giá trị blank trong cột Item với hàm ALLNOBLANKROW

Sau đó đếm các dòng còn lại với hàm COUNTROWS


Khóa học mới xuất bản