Hàm ALLEXCEPT trong Power BI DAX

Miêu tả

Hàm ALLEXCEPT xóa bỏ tất cả các bộ lọc đã được áp dụng trong 1 bảng, ngoại trừ trên 1 số cột được chỉ định sẽ không bỏ lọc.

Cách dùng / cấu trúc

ALLEXCEPT( <bảng>, <cột>, [<cột>,] … )

Có thể viết nhiều hơn 1 cột trong bảng

Tham số

<bảng> : bảng muốn bỏ lọc

<cột> : cột trong bảng muốn giữ bộ lọc

Giá trị trả về

Là bảng đã xóa bỏ các bộ lọc, ngoại trừ các cột được chỉ định sẽ vẫn giữ nguyên bộ lọc

Lưu ý

Các giá trị dùng trong hàm ALLEXCEPT phải là các bảng hoặc cột được xác định cụ thể đã có sẵn, không phải là 1 biểu thức tính.

Hàm ALLEXCEPT thường dùng khi muốn bỏ lọc trên nhiều cột trong bảng nhưng không phải tất cả bảng.

Ví dụ

Công thức sau đây tính tổng các giá trị trong cột Total Sales mà bỏ qua các bộ lọc đã (đang) áp dụng trong bảng Sales, ngoại trừ bộ lọc đang áp dụng trên cột ID của bảng Sales

=SUMX( ALLEXCEPT( Sales, Sales[ID] ), Sales[Total Sales] )

Trước tiên bỏ lọc trong bảng Sales nhưng vẫn giữ bộ lọc trên cột ID với hàm ALLEXCEPT

Sau đó tính tổng các giá trị trong cột Total Sales của bảng đã bỏ lọc với hàm SUMX


Khóa học mới xuất bản