Các kiểu dữ liệu cơ bản trong bảng Microsoft Access

Trong bài trước, chúng ta đã biết cách để tạo bảng trong Access, trong bài viết này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các kiểu dữ liệu hay các trường dữ liệu tạo nên mỗi bảng của Access. Mới đầu khi nghe nhắc tới khái niệm kiểu dữ liệu, các bạn có thể cảm thấy khó hiểu khi dữ liệu kiểu text có thể chứa được không những các đoạn văn, các kí tự mà còn các con số nữa nhưng dữ liệu kiểu Number lại chỉ chứa được dữ liệu là những con số mà thôi. Trong trường hợp nào, chúng ta dùng kiểu dữ liệu như thế nào cho hợp lý thì chúng ta sẽ theo dõi trong phần sau đây:

Dữ liệu kiểu Text / Short Text trong Access

Dữ liệu kiểu Text hay Short Text trong Access dùng trong trường hợp chúng ta muốn lưu trữ tên riêng, địa chỉ, tên đường, tên phố …

Dữ liệu kiểu Number

Dữ liệu kiểu Number phù hợp cho việc lưu trữ dữ liệu như số lượng của một sản phẩm, khoảng cách, số học sinh, số khách hàng, v.v …

Dữ liệu kiểu Currency

Dữ liệu kiểu Currency phù hợp cho việc lưu trữ lượng tiền của một đơn vị tiền tệ nhất định. Lưu ý: trong trường hợp bạn làm việc với nhiều đơn vị tiền tề thì không nên dùng kiểu dữ liệu Currency này, mà cần tách riêng giá trị tiền tệ và đơn vị tiền tệ ra làm 2 trường riêng biệt trong bảng.

Dữ liệu kiểu Yes/No

Dữ liệu kiểu Yes/No phù hợp với các câu trả lời hay các trường mà chỉ cần lưu trữ giá trị có hoặc không, ví dụ khi bạn lưu trữ dữ liệu về nhân viên để tính thuế thu nhập, thì sẽ có 1 trường là “Đã có con hay chưa” thì kiểu dữ liệu của trường này có thể là Yes/No

Dữ liệu kiểu Date/Time

Dữ liệu kiểu Date/Time phù hợp cho việc lưu trữ giá trị về thời gian

Dữ liệu kiểu Rich Text

Dữ liệu kiểu Rich Text phù hợp cho việc lưu trữ dữ liệu cả kiểu chữ và cả kiểu số với định dạng về font chữ và màu sắc và có thể được hiển thị trên những control có hỗ trợ rich text

Dữ liệu kiểu Calculated Field

Dữ liệu kiểu Calculated Field lưu trữ giá trị được tính toán từ trường khác trong cùng bảng

Dữ liệu kiểu Attachment

Dữ liệu kiểu Attachment phù hợp với việc lưu trữ file đính kèm

Dữ liệu kiểu Hyperlink

Dữ liệu kiểu Hyperlink lưu trữ siêu liên kết

Dữ liệu kiểu Memo / Long Text

Dữ liệu kiểu Memo/Long text lưu trữ dữ liệu là những đoạn text dài, dài hơn lượng text mà kiểu dữ liệu Short Text cho phép

 


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản