Tạo biểu đồ Sunburst (Sunburst Chart) trong Excel

Biểu đồ sunburst (sunburst chart) là một công cụ phù hợp khi ta cần biểu diễn dữ liệu phân theo cấp độ. Cụ thể về biểu đồ sunburst và cách tạo, hãy xem bài viết dưới đây.

Biểu đồ sunburst (Sunburst Chart)

Biểu đồ sunburst biểu diễn dữ liệu theo thứ bậc. Mỗi thứ bậc sẽ được biểu diễn bằng một vòng tròn. Các vòng tròn phân cấp đồng tâm, với vòng càng rộng, thứ bậc càng giảm.

Một biểu đồ sunburst không có thứ bậc sẽ khá tương đồng với biểu đồ doughnut, tuy nhiên khi xử lý nhiều cấp độ, biểu đồ sunburst sẽ cho thấy sự liên kết giữa các vòng tròn với nhau. Biểu đồ này thường được sử dụng để thể hiện cách mà một thành phần lớn phân thành các thành phần nhỏ hơn, ngược lại với một kiểu biểu đồ thứ bậc khác là treemap – đối chiếu các dữ liệu tương đồng.

Tạo biểu đồ sunburst

Chọn dữ liệu cho biểu đồ. Ta có thể sử dụng dữ liệu mẫu như sau:

Chọn Insert -> Insert Chart -> Sunburst Chart

 

Sunburst chart được tạo ra sẽ có hình dạng như thế này:

Tùy chỉnh Sunburst Chart

Biểu diễn dữ liệu

Bằng cách click vào từng vùng dữ liệu, ta có thể làm nổi bật vùng dữ liệu đó lên. Chẳng hạn để chỉ ra dữ liệu của “Quận 1”, ta chỉ cần click vào vùng dữ liệu.

 

Thêm các thuộc tính phụ

Chart Title

Mỗi biểu đồ cần có một cái tên. Sunburst cũng vậy, và ta có thể thêm tên cho biểu đồ bằng cách trong mục Chart Design chọn Add Chart Element > Chart Title

Click đúp và sửa tên chart để biểu thị nội dung biểu đồ.

Label

Nhãn (label) là cách Excel hiển thị nội dung hướng tới của các giá trị. Tương tự với Chart Title, ta chọn Data Labels và thiết lập vị trí nhãn.

Legend

Chú giải (legend) sẽ thể hiện những thông tin liên quan tới dữ liệu. Với biểu đồ Sunburst, Legend thể hiện nội dung tương ứng ở cấp bậc cao nhất.

 


Xem thêm những bài viết tương tự về biểu đồ trong Excel:

Giới thiệu biểu đồ hình thác nước trong Excel

Biểu đồ bánh Doughnut trong Excel và ứng dụng

Biểu đồ cây (Treemap) trong Excel

 


Tác giả: Minhlai

· · ·

Khóa học mới xuất bản