Đồng hồ đếm ngược

Đồng hồ đếm ngược trong Excel

Đồng hồ đếm ngược trong Excel có thể tạm dừng rồi khôi phục. Code dùng trong file Excel này sử dụng hàm Application.ontime để gọi 1 hàm khác trong VBA.   Có thể bạn cũng quan tâm những khoá học của Học …
Goal Seek

Sử dụng Goal Seek trong Excel

Tính năng Goal Seek trong Excel thường dùng trong việc tìm doanh thu hoà vốn, tìm một đại lượng nào đó trong công thức để được kết quả như mong muốn. Cách sử dụng Goal Seek sẽ được nói rõ trong video …