Hướng dẫn sử dụng hàm Docso, VND trên Google Sheets

Hiện tại, trên Google Webstore đã có add-on: Docso của HocExcel.Online, các bạn có thể cài đặt tại địa chỉ: https://workspace.google.com/u/0/marketplace/app/docso/720899743631.

Sau khi cài đặt, các bạn có thể chọn Add-ons => rồi chọn tiếp Manage Add-ons => Để sử dụng trên tài liệu Google Sheets bạn đang thao tác, bạn chọn add-on docso, sau đó chọn [x] Use in this document (sử dụng tại tài liệu này).

Theo đó, bạn hoàn toàn có thể sử dụng hàm Docso(số) để đọc ra số, hoặc VND(Số) để đọc số tiền thành chữ trong Google Sheets.


Khóa học mới xuất bản